Chi phí lắp đặt phòng net 20 máy - 30 máy bao nhiêu? - Dự toán đầy đủ